Nabídka vzdělávacích kurzů s akreditací MPSV

Kompletní vzdělávací servis

Vážení a milí pečující,

s radostí vám představuji naši vzdělávací agenturu, která vám již od roku 2008 pomáhá zdokonalovat váš profesní život. 

Specializujeme se na zlepšení péče v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, nabízíme vám a vašim zaměstnancům širokou škálu kurzů které jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Naše kurzy můžete absolvovat přímo ve vašem zařízení nebo online z pohodlí domova či kanceláře. Vzdělávací přednášky vedou zkušení lektoři s bohatými zkušenostmi z přímé péče a jsou vždy připraveni odpovídat na veškeré vaše otázky. Zaměřujeme se na širokou škálu výzev, od zlepšení dovedností v řízení kolektivu, efektivního management, motivaci zaměstnanců až po řešení konfliktů na pracovišti, rozvoj týmové spolupráce a zlepšování péče a přístupu ke klientům.

Pořádáme jednorázové kurzy i projektové vzdělávání a jako další velkou výhodu nabízíme možnost sestavit kurz na míru dle vašich specifických požadavků a potřeb v libovolném rozsahu i odborné úrovně.

Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování 8 vyučovacích hodin dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve Nabídka vzdělávacích kurzů s akreditací MPSV znění pozdějších předpisů, a CERTIFIKÁT KVALITY PÉČE s platností 4 roky pro umístění na zed’.

Cena všech kurzů, pokud není uvedeno jinak, je jednotná - 1 osoba 1349,- Kč - 8 vyučovacích hodin. V případě objednání celkem 3 témat z nabídky a při zajištění počtu nejméně 25 účastníků na jednu akci, platí zvýhodněná cena za 1 osobu 1149,-Kč. Kurzy je možno doplnit zaměstnanci z jiných zařízení.

Pro úhradu využijte bonusů Vašich dodavatelských firem! Plnění je osvobozeno dle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle doporučeného postupu č. 7/2013 MPSV ze dne 14. 11. 2013.

 

NABÍDKA AKREDITOVANÝCH KURZŮ:

 

K1 - Praktické postupy při zvládání problémových situací v péči

Projevy stáří - změny v životě seniora
Potřeby seniorů v institucionální péči
Sociální, psychické zdravotní změny a práce s nimi
Toulání uživatele služby, noční neklid - preventivní opatření
Problémové situace v péči o seniory
Nácvik dovedností potřebných pro správnou komunikaci se seniorem
Nácvik dovedností – nácvik podávání stravy
Nácvik dovedností – práce s agresivitou
Číslo akreditace: A2022/0171-PC

K2 - Způsoby komunikace se seniory s potřebou vyšší podpory v péči

         Druhy komunikace
         Slova, tón hlasu, tělo jako prostředek komunikace
         Zásady vhodné komunikace se starým člověkem
         Druhy rozhovorů
         Rozhovory a jejich správné načasování
         Získávání informací, vedení rozhovoru s uživatelem služby
         Umění aktivně naslouchat
         Komunikační zlozvyky a jejich prevence
         Praktická interaktivní cvičení
         Číslo akreditace: A2022/0172-SP/PC

 K3 - Péče o klienty s inkontinencí, kolostomií a PEG v sociální službě

          Péče o klienty s inkontinencí, kolostomií a PEG
          Úvod do tématu Inkontinence
          Příčiny, příznaky a typy inkontinence
          Zdravotní, hygienické, psychické i sociální důsledky inkontinence
          Možnosti léčby a řešení
          Praktické postupy při ošetřování a hygieně klienta
          Individuální přístup k inkontinenci v praxi a jak ho využít
          Inkontinenční pomůcky
          Chyby a omyly při aplikaci inkontinenčních pomůcek, praktické cvičení
          Číslo akreditace: A2022/0173-PC

K4 - Syndrom vyhoření v pečující profesi a jak se mu ubránit

Úvod tématu do Syndromu vyhoření
Rizikové faktory vzniku syndromu u pomáhajících profesí, syndrom pomáhajícího
Symptomy vyhoření – psychické, fyziologické i sociální
Fáze syndromu vyhoření
Dopady syndromu vyhoření
Zátěžové situace v přímé péči
Možnosti prevence a ochrana před vyhořením, zásady duševní hygieny
Motivace k práci, asertivita jako způsob prevence vyhoření
Důležitost týmové opory pro prevenci syndromu vyhoření
Praktická dostupná cvičení a techniky ke zvládání stresu
Číslo akreditace: A2023/0776-SP/PC/VP

K5 - Aktivní naslouchání a nedirektivní přístup ke klientovi - aplikace v praxi

Úvod do problematiky nedirektivního přístupu
Správné využití nedirektivního přístupu – kdy jej využívat
Pilíře nedirektivního přístupu k uživateli služby
Mimika a gesta v nedirektivní komunikaci, jejich důležitost a význam
Empatie a aktivní naslouchání při práci s uživatelem
Techniky nedirektivního rozhovoru
Praktický nácvik komunikačních dovedností - techniky a metody v nedirektivním přístupu
Číslo akreditace: A2021/0804-SP/PC/VP

 K6 - Úvod do procesu individuálního plánování

Význam a cíl individuálního plánování z pohledu klienta i poskytovatele
Zákonné povinnosti individuálního plánování srozumitelně
Důležitost celého týmu v procesu individuálního plánování
Průběh a jednotlivé fáze individuálního plánování
Práce s potřebami a cíli uživatelů sociálních služeb
Formulace cílů v individuálním plánu, časté chyby
Praktický nácvik tvoření funkčního individuálního plánu
Číslo akreditace: A2021/0972-SP/PC 

K7 - Individuální přístup k uživatelům sociálních služeb aneb jak na to efektivně

Individuálního přístupu jako nástroj ke kvalitní péči
Cíle a mapování potřeb uživatele v pobytovém zařízení
Zjišťování osobních cílů a možnosti práce s nimi
Dům životních potřeb dle Dr. Chloubové
Proces individuálního plánování ve spolupráci s okolím klienta
Vliv individuálního přístupu na plánování služby
Metody a techniky práce s uživatelem
Číslo akreditace: A2023/0779-SP/PC/VP

K8 - Role klíčového pracovníka v procesu individuálního plánování průběhu sociální služby

Úvod do problematiky Role klíčového pracovníka v individuálním plánování v sociálních službách
Role klíčového pracovníka
Předpoklady a limity klíčového pracovníka
Správná komunikace klíčového pracovníka s klientem
Praktický nácvik komunikace s klientem
Možnosti spolupráce klienta a rodiny s klíčovým pracovníkem
Komunikace v pracovním týmu – průběh a výstupy plánování služby s uživatelem
Tvorba funkčního individuálního plánu - mapování, přání, potřeby, zdroje, rizika, cíl, kroky, vyhodnocení
Číslo akreditace: A2023/0067-SP/PC/VP

K9 - Individuální plánování s využitím "Životního příběhu klienta"

Úvod do tématu individuálního plánování s využitím „Životního příběhu klienta“, jeho význam a cíl
Péče o seniory v rezidenčních zařízeních s ohledem na předchozí život klienta
Práce s individualitou klienta
Vedení rozhovoru s klientem – vhodné komunikační techniky, aktivní naslouchání
Náležitosti a sestavení individuálního plánu
Reminiscence jako nástroj k poznání životního příběhu klienta a pomoc při individuálním plánování
Práce se vzpomínkami seniora
Číslo akreditace: A2023/0670-SP/PC/VP

K10 - Restriktivní opatření, moc x bezmoc v sociálních službách

Úvod do tématu restrikce, preventivní opatření
Využití restrikce, druhy restrikce a její možná podoba
Metody a pravidla používání restriktivních opatření, legislativní ukotvení
Dokumentace a metody restriktivních opatření
Sankce při zneužití restriktivních opatření
Alternativní techniky a metody ke zvládání problematického chování uživatelů poskytované služby
Použití šetrné sebeobrany
Spletence právních argumentů, aneb jak na ně
Číslo akreditace: A2023/0834-SP/PC/VP

K11 - Alzheimerova demence – přístupy a způsoby péče

Úvod do tématu Alzheimerova demence
Jak se projevuje Alzheimerova demence a její stádia
Faktory ovlivňující nemoc, praktické rady na úpravu prostředí nemocného
Jak správně využít kognitivní rehabilitaci a její vliv na nemoc
Možnosti podpory rodiny pečující o nemocného
Alzheimerova demence a odlišnost komunikace u jednotlivých fází nemoci
Sociální dopady nemoci
Problémové chování a možnosti řešení, rozbory konkrétních situací
Důležitost týmové spolupráce v péči o klienta s Alzheimerovou demencí
Základní metodiky diagnostiky, diagnostika Alzheimerovy nemoci pomocí MMSE – sebezkušenost
Číslo akreditace: A2023/0066-SP/PC/VP

K12 - Jak pečovat o sebe sama – psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

Seznámení s termínem Burn-out u pečujícíchProjevy syndromu vyhoření – fyzické, psychické, sociální
Rizikové faktory vyhoření
Psychohygiena a její důležitosti v péči o sebe samu
Nenáročné a dostupné relaxační techniky, praktický nácvik
Stádia syndromu vyhoření, diagnostika a následná účelná opatření
Význam vlastní sebereflexe pracovníka
Číslo akreditace: A2023/0780-SP/PC/VP

K13 - Doprovázení v umírání a možnosti podpůrné komunikace s rodinou klienta

Doprovázení v umírání jako součást života i naší profese
Úvod do paliativní péče, léčby, medicíny
Stádia umírání a jejich specifika
Komunikace s umírajícím
Efektivní pomoc umírajícímu a nejbližším příbuzným
Duchovní stránky umírání
Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí
Rozloučení, důležitost rituálu
Péče o pozůstalé
Vyrovnání se pracovníků s psychickou zátěží v péči o umírajícího
Číslo akreditace: A2023/0781-SP/PC/VP

K14 - Jak efektivně zvládat zátěžové situace v pracovním týmu

Úvod do tématu komunikace v zátěžových situacích
Způsoby komunikace, adaptivní a auditivní komunikace
Devalvace, Evalvace
Problémové a zátěžové situace
Jak předcházet problémovým a zátěžovým situacím – prevence
Správné řešení problémových a zátěžových situací
Techniky pro efektivní komunikaci
Praktický nácvik, modelové situace
Číslo akreditace: A2023/0782-SP/PC/VP

K15 - Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti v chování u lidí s demencí

Úvod do problematiky práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s demencí
Příznaky, projevy a stádia demencí
Zásady komunikace s osobami s demencí – práce s individualitou každého klienta
Reminiscence, Bazální stimulace
Preterapie a Kontaktní reflexe dle Proutyho jako nástroje komunikace
Krizové situace a jejich prevence
Případové hledání, řešení úspěšné komunikace s klientem s demencí v kolektivu
Zpracování návrhu metodiky konkrétní situace do standardu
Číslo akreditace: A2023/0669-SP/PC/VP

 K16 - Průběh a úspěšné zvládnutí adaptace seniora při nástupu do instituce

Úvod do tématu adaptace seniora na nové prostředí
Psychologické, fyziologické a sociální změny ve stáří
Prožívání změn ve stáří, adaptabilita
Rozhodnutí k nástupu do domova, příprava na nástup do zařízení
Práce s individualitou a jedinečností, lidské potřeby
První dny v novém prostředí seniora – adaptace
Role klíčového pracovníka – adaptační plán
Rizika maladaptace
Individuální plán pro nově příchozího seniora
Číslo akreditace: A2023/0065-SP/PC/VP

K17 - Práce s klientem seniorem – motivace a aktivizace

Úvod do problematiky stáří
Motivace a hodnoty v našem životě
Hodnoty ve stáří a práce s nimi
Zjišťování potřeby seniora vedoucí k vhodné aktivizaci
Správné vedení rozhovoru s klientem vedoucí ke zjištění potřeb
Vhodné aktivizační činnosti pro seniory - muzikoterapie, arteterapie, reminiscenční terapie, trénink paměti, canisterapie, vaření, kulturní klub aj.
Praktické ukázky aktivizačních činností
Vytváření individuálního aktivizačního plánu – dobré rady a nápady
Číslo akreditace: A2023/0668-SP/PC/VP

K18 – Úvod do poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající I.

Doprovázení v umírání jako součást života i naší profese
Úvod do paliativní péče, léčby, medicíny
Stádia umírání a jejich specifika
Komunikace s umírajícím
Efektivní pomoc umírajícímu a nejbližším příbuzným
Duchovní stránky umírání
Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí
Rozloučení, důležitost rituálu
Péče o pozůstalé
Vyrovnání se pracovníků s psychickou zátěží v péči o umírajícího
Číslo akreditace: A2023/0667-SP/PC/VP

K19 - Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající II.

Úvod do paliativní péčeAutobiografické údaje a jejich využití v péči
Individuální potřeby v průběhu péče
Bazální stimulace a její využití při péči o uživatele, praktický nácvik
Doteky jako způsob komunikace, polohování
Důležitost technického zázemí v paliativní péči
Podpora a péče o pečující
Psychohygiena pracovníků
Číslo akreditace: A2023/0671-SP/PC/VP

K20 Komunikace se seniorem v náročné situaci

Úvod do problematiky stáří
Vhodná komunikace jako základ kvalitní péče o seniory
Komunikace s rodinou uživatele služby
Hledání životního příběhu − Naslouchání, čas, znalost a pochopení
Techniky efektivního naslouchání
Empatie a emoční reakce
Konfliktní situace a jejich možnosti řešení
Co senioři rádi slyší, o čem hovoří
Modelové situace a praktický nácvik komunikačních dovedností
Číslo akreditace: akreditace v přípravě

K21 Reminiscence - práce se vzpomínkami nejen u seniora s demencí

Teoretická východiska práce se vzpomínkami
Role vzpomínek v lidském životě
Vzpomínání pomocí všech smyslů
Individuální práce se vzpomínkami
Vzpomínání ve skupině
Využití vzpomínek při práci s osobami se syndromem demence
Formy práce se vzpomínkami
Reminiscenční kufřík a další reminiscenční aktivity
Číslo akreditace: A2021/0805-SP/PC

K22 - Možnosti výživy seniorů a osob s demencí

Stravovací zvyklosti seniorů
Fyziologie výživy ve stáří a nemoci
Zvláštnosti a specifika výživy seniorů a lidí s demencí
Zpracování výživy, bazální metabolismus
Formy a metody nutriční péče a podpory
Rady, zajímavosti a inspirace z oblasti léčebné výživy
Podávání stravy při podávání stravy a její začlenění do individuálního plánu
Číslo akreditace: A2023/0784-SP/PC/VP

K23 - Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování

Osobnost klíčového pracovníka – povinnosti, kompetence
Dovednosti a osobnostní rysy klíčového pracovníka
Vztah klíčového pracovníka a uživatele sociální služby
Týmová práce a role jednotlivých členů týmu v práci s uživatelem služby
Týmová komunikace, předávání informací
Využití intervize a případových konferencích jako nástrojů k efektivnímu plánování
Číslo akreditace: A2021/0806-SP/PC

K24 - Komunikace s uživatelem sociálních služeb se specifickými potřebami

Úvod do vedení rozhovoru s uživateli sociální služeb se specifickými potřebami
Nezbytné zásady v komunikaci
Použití vhodných forem komunikace
Specifické vedení rozhovoru s uživateli se sníženou mírou soběstačnosti, uživateli s Alzheimerovou demencí a dalšími typy demence, imobilními uživateli, uživateli se závislostí na návykových látkách, uživateli s psychickým onemocněním a s komunikačními problémy
Praktický nácvik komunikačních dovedností, modelové rozhovory
Časté chyby a omyly v komunikaci
Číslo akreditace: A2021/0807-SP/PC

K25 - První pomoc uživatelům v sociálních službách

Úvod do problematiky první pomoci v pobytových zařízeních
Nejčastější rizikové situace u seniorů vedoucí k poskytnutí první pomoci
Komunikace pracovníka s tísňovou linkou
Polohování při první pomoci
Neodkladná resuscitace seniora
Zdravotní rizika u seniorů – pády, cévní mozková příhoda, náhlé vdechnutí cizího předmětu (jídla), poruchy trávicího traktu, astmatický záchvat a náhlé příhody spojené s cukrovkou
Praktický nácvik dovednostní, sebezkušenostní techniky
Číslo akreditace: A2018/0160-SP/PC/VP

R1 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Základní informace:
Rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí" je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách a je orientován především na získání profesních znalostí využitelných v praxi. Teoretická část je doplněna o interaktivní výuku a zahrnuje praktické otázky a situace, se kterými se účastníci mohou v praxi setkat.
Místo a termín konání: Bude upřesněn vždy po naplnění dostatečného počtu zájemců v regionu.
Cena kurzu: 8 999,-Kč, kurz je akreditovaný MPSV, může ho uhradit Úřad práce registrovaným uchazečům. Na požádání poradíme s vyplněním agendy: Zájem o zvolenou rekvalifikaci. V případě, že si kurz hradíte sami, jsme připraveni s Vámi jednat o možnostech platby a o slevě.
Číslo akreditace: A2023/0672-PK

M1 - Jak efektivně vést pracovní tým v sociálních službách aneb manažerem bez příkazů

Kurz pro ředitele a vedoucí pracovníky v sociálních a zdravotních službách

8 hod MPSV, cena kurzu M1 – 2 990,-Kč / 1 osoba

Role, pozice a kompetence vedoucího, Sebezkušenostní technika
Styly řízení vedoucího
Efektivní vedení porad a konzultací
Týmová spolupráce
Vedení týmu, Sebezkušenostní modelové situace
Komunikace s podřízenými, jejich typologie a role v týmu
Delegování, Time management
Problémové situace při vedení týmu, modelové situace
Číslo akreditace: A2023/0774-SP/PC/VP

Kurz M1 doporučujeme objednat, pokud si na následující otázky odpovíte kladně:
Chcete účinněji řídit čas na poradách a při organizaci vlastní práce?
Chcete zvýšit schopnost řídit lidi u pracovníků ve vedoucích pozicích?
Řešíte opakované problémy s motivací zaměstnanců?
Řešíte stálé konflikty a rozpory na pracovišti? Chcete rozvíjet pozitivní schopnosti Vašeho personálu?
Chcete naučit Vaše týmy lépe spolupracovat? Jsou Vaše týmy jen skupinami individualit?
Chcete, aby Vaši zaměstnanci lépe reprezentovali Vaše zařízení navenek?

 

Dále pro vás nabízíme projektové vzdělávání, které naleznete zde.

Nenašli jste kurz, který hledáte? Připravujeme také kurzy na míru.

Napište nám Vaše požadavky a potřeby a my ho pro Vás připravíme!
Témata lze upravit a přizpůsobit podle potřeby a praxe ve Vašem zařízení.
Kontakt: Pavla Čermáková, DiS., Tel: 773 379 977, E-mail: asistentka@kvsakce.cz