Projektové vzdělávání

Vážení a milí pečující,

s velkým potěšením vám představujeme naše čtyři nové vzdělávací projekty.

Vzdělávací projekty jsou složené ze 3 akreditovaných modulů na sebe navazujících (3x8 hodin akreditováno Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky). Moduly lze rozvrhnout v čase, dle potřeb a možností pracoviště.

Kurzy v modulech jsou vedeny interaktivně, účastníci jsou zapojováni do modelových situací. Všichni si během tří modulů postupně ukotví znalosti a praktické dovednosti k tématu projektu. Účastníkům je doporučeno pohodlné oblečení. 

Absolventi kurzu obdrží platné osvědčení o absolvování 3 x 8 vyučovacích hodin (celkem 24 hodin), dle §117 a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Po úspěšném zakončení každého projektu navíc získává pracoviště CERTIFIKÁT KVALITY PÉČE s názvem projektu s platností 4 roky ve velikosti A3 pro případné umístění na zeď.

 

Vzdělávací projekt 1 - Individuální plánování v sociálních službách od teorie k praxi – P1 

 

Modul 1/P1

Individuální přístup k uživatelům v sociálních službách

Základy procesu individuálního plánování, ukotvení v legislativě, teorie, cíle, zdroje a mapování potřeb, proč je v dobré sociální službě důležité individuálně plánovat, pohled do historie. Vhodné metody a techniky práce s uživateli, modelové situace.

Číslo akreditace: A2023/0779-SP/PC/VP

 

Modul 2/P1

Role klíčového pracovníka v procesu individuálního plánování průběhu

sociální služby 

Kdo může být klíčový pracovník a co se od něj očekává. Předpoklady a limity klíčových pracovníků, rozhovor s klientem, čeho se vyvarovat a proč, možnosti spolupráce klienta a jeho rodiny, vzájemná komunikace v pracovním týmu, role a kompetence pracovníků, praktické nácviky a modelové situace.

Číslo akreditace: A2023/0067-SP/PC/VP

 

Modul 3/P1

Individuální plány s využitím životního příběhu uživatele

Péče o seniory v pobytových službách s ohledem na jejich předchozí život, práce s individualitou. Trénink vedení rozhovoru, vhodné komunikační techniky, nácvik. Plánujeme i u klientů s různými hendikepy (nemožnost pohybu, demence, ztráta řeči, nedoslýchavost a jiné), jak na to.  Reminiscence, jako nástroj k poznávání životního příběhu. Práce se vzpomínkami a jak je do plánu vhodně zapracovat.

Číslo akreditace: A2023/0670-SP/PC/VP

 

Vzdělávací projekt 2 - Alzheimerova demence, dobrá péče o klienty s demencí od teorie k praxi – P2

 

Modul 1/P2

Alzheimerova demence – přístupy a způsoby péče

Úvod do tématu Alzheimerovy demence, projevy nemoci a její stadia. Odlišnost komunikace s klienty u jednotlivých fází nemoci, problémové chování, možnosti řešení a rozbor jednotlivých situací, vhodné metody a techniky práce s uživateli.

Číslo akreditace: A2023/0066-SP/PC/VP

 

Modul 2/P2

Práce s osobami s demencí a jak zvládat zvláštnosti chování u lidí s demencí 

Zásady a způsoby komunikace s klienty s demencí. Příznaky a projevy v jednotlivých stádiích, různé problémové situace v péči, jejich pojmenování a jak se jich vyvarovat. Možnosti využití prvků z Bazální stimulace. Preterapie a Kontaktní reflexe dle Proutyho jako užitečný nástroj komunikace. Modelové situace a nácvik dovedností

Číslo akreditace: A2023/0669-SP/PC/VP

 

Modul 3/P2

Reminiscence – práce se vzpomínkami nejen u seniora s demencí

Teoretická východiska práce se vzpomínkami a role vzpomínek v lidském životě. Využití vzpomínek a jeho začlenění do individuálních plánů uživatelů. Formy vzpomínek, reminiscenční kufřík, reminiscence, validace a jiné aktivity. 

Číslo akreditace: A2021/0805-SP/PC

 

Vzdělávací projekt 3 - Paliativní péče a její poskytování v sociálních službách od teoriek praxi – P3

 

Modul 1/P3

Doprovázení v umírání a možnosti podpůrné komunikace s rodinou klienta

Smrt a doprovázení v umírání jako součást života a naší profese. Různé pohledy a postoje k umírání v čase a v různých kulturách. Úvod do problematiky paliativní péče a její případné zavedení do praxe. Psychospirituální pohled jednotlivců v týmu. Duchovní aspekty umírání. Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí? Je možné život žít dobře až do konce i v těžké fázi nemoci? Jak hovořit s umírajícím a jeho blízkými? Diskuze, otázky v týmu a praktická sebezkušenostní cvičení.

Číslo akreditace: A2023/0781-SP/PC/VP

 

Modul 2/P3

Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající I.

Doprovázení v umírání jako součást života i naší profese. Úvod do paliativní péče, léčby a medicíny. Stádia umírání a jejich specifika.Komunikace s umírajícím a dobrá praxe.Efektivní pomoc umírajícímu a nejbližším příbuzným. Duchovní stránky umírání.Příprava na důstojný odchod nebo boj se smrtí. Rozloučení, důležitost rituálu. Péče o pozůstalé.Vyrovnání se pracovníků s psychickou zátěží v péči o umírajícího.

Číslo akreditace: A2023/0667-SP/PC/VP

 

Modul 3/P3

Poskytování paliativní péče v domovech pro seniory, specifika péče o umírající II.  

Úvod do paliativní péče a jejího zavedení do praxe, multidisciplinární tým a jeho úloha. Autobiografické údaje a jejich využití v péči. Individuální potřeby v průběhu péče o člověka v závěru života. Bazální stimulace a její využití, praktický nácvik.Doteky jako způsob komunikace, polohování. Důležitost technického zázemí v paliativní péči. Podpora a péče o pečující. Psychohygiena všech zúčastněných pracovníků. Individuálni pohovory k tématu na závěr kurzu.

Číslo akreditace: A2023/0671-SP/PC/VP

 

Vzdělávací projekt 4 - První pomoc uživatelům v sociálních službách – P4

Na základě vysoké poptávky sociálních a zdravotnicích zařízení zařazujeme nově do naší nabídky interaktivní, akreditovaný kurz MPSV, který je určen všem pečujícím  - zejména nezdravotníkům.

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin s akreditací MPSV

 

Obsah kurzu:

Úvod do problematiky první pomoci v pobytových zařízeních

Nejčastější rizikové situace u seniorů vedoucí k poskytnutí první pomoci

Komunikace pracovníka s tísňovou linkou

Polohování při první pomoci

Neodkladná resuscitace seniora

Zdravotní rizika u seniorů – pády, cévní mozková příhoda, náhlé vdechnutí cizího předmětu (jídla), poruchy trávicího traktu, astmatický záchvat a náhlé příhody spojené s cukrovkou

Praktický nácvik dovednostní, sebezkušenostní techniky

Číslo akreditace MPSV : A2022/0174-SP/PC

 

 

Těšíme se na spolupráci, pro návrh volných termínů a případné dotazy nás prosím kontaktujte zde:

Pavla Čermáková, DiS., asistentka KVS, manažerka vzdělávacích akcí

tel.: 773 379 977

Email: asistentka@kvsakce.cz